Harmonogram rekrutacji - rok szkolny 2016/2017

Termin

Rodzaj czynności

25.04-08.06.2016r.

do godz. 1500

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24-28.06.2016r.

do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

04.07.2016r.

do godz. 1700

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

08.07.2016r.

do godz. 1200

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

22.07.2016r.

do godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje znajdują się

w  I N F O R M A T O R Z E    www.nabor.pcss.pl/szczecin

 

Kryteria organu prowadzącego

UCHWAŁA NR XV/362/16 Rady Miasta Szczecin

z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

(dotyczy gimnazjów obwodowych w przypadku wolnych miejsc)

31 pkt - ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  

1

Punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Oceny przeliczane są zgodnie
z zasadą:

o  celujący                   4 punkty,

o  bardzo dobry            3 punkty,

o  dobry                       2 punkty,

o  pozostałe oceny       0 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 język polski

punkty wynikające z przelicznika x 2 (maks. 8 pkt)

matematyka

punkty wynikające z przelicznika x 2 (maks. 8 pkt)

historia i społeczeństwo

punkty wynikające z przelicznika (maks. 4 pkt)    

język obcy nowożytny

punkty wynikające z przelicznika (maks. 4 pkt)    

przyroda

punkty wynikające z przelicznika (maks. 4 pkt)    

2

Punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zachowanie wzorowe

3 pkt

zachowanie bardzo dobre

2 pkt

inne zachowanie

0 pkt

Planujemy utworzenie pięciu klas rozwijających zainteresowania:

  • matematyczno-informatyczna
  • humanistyczno-dziennikarska
  • artystyczna
  • językowa
  • sportowa (piłka nożna)

 

This template downloaded form free website templates