KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 5
W SZCZECINIE NA LATA 2013-2017

Cel 1. Zapewnienie szans rozwoju każdemu uczniowi.

Zadania:

 1. Rozpoznawanie możliwości uczniów i stosowna do rozpoznania indywidualizacja procesu nauczania.
 2. Tworzenie zespołów odpowiadających za konstruowanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów działań wspomagających wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój potencjału ucznia.
 3. Organizowanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Organizowanie kompleksowych działań pozwalających na rozwijanie kompetencji kluczowych ucznia.
 5. Zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 6. Intensyfikacja działań wspomagających w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych uczniów.
 7. Wdrażanie opracowanych przez nauczycieli programów edukacyjnych odpowiadających potrzebom i zainteresowaniu uczniów.
 8. Kontynuowanie oferty nauczania e-learning na różnych przedmiotach.

Cel 2. Podniesienie efektywności kształcenia.

Zadania:

 1. Prawidłowa organizacja procesu kształcenia poprzez odpowiednie planowanie, rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, rzetelną realizację treści programowych oraz pracę na rzecz podnoszenia efektów kształcenia.
 2. Właściwie dobrane i skuteczne metody pracy, jasno określone wymagania, ocenianie przemyślane i oparte na znanych kryteriach.
 3. Przeprowadzanie badań osiągnięć edukacyjnych uczniów na wszystkich poziomach kształcenia.
 4. Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz ich interpretacja.
 5. Dokonywanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
 6. Wykorzystywanie wniosków wynikających z badań efektów kształcenia w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły.
 7. Dążenie do utrzymania wysokiego poziomu wyników egzaminów gimnazjalnych.
 8. Konsekwentne motywowanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 9. Udział w konkursach o różnej tematyce i stopniu trudności tak, aby można było zachęcić do uczestnictwa w nich jak największą ilość uczniów.
 10. Solidne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia.

Cel 3. Kształtowanie właściwych postaw uczniów i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Zadania:

 1. Nieustanne dążenie, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, w którym przestrzegane są prawa dziecka, promowany jest zdrowy styl życia i przeciwdziała się patologiom.
 2. Dostrzeganie potrzeb uczniów oraz wspomaganie ich w rozwoju i budowaniu dobrych realizacji poprzez imprezy sportowe, rekreacyjne, prezentacje własnych pomysłów i umiejętności, eksponowanie mocnych stron i sukcesów.
 3. Tworzenie wspólnie z domem rodzinnym jednolitych oddziaływań wychowawczych opartych na wartościach takich, jak: odpowiedzialność, uczciwość, szacunek i tolerancja.
 4. Tworzenie wspólnie z rodzicami szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 5. Podejmowanie działań mających na celu ciągłe rozbudzanie u uczniów poczucia patriotyzmu i przywiązania do „małej ojczyzny” oraz wdrażanie do aktywności prospołecznej i samorządności.
 6. Rozwijanie odpowiedzialności uczniów za środowisko naturalne, kształtowanie postaw ekologicznych u uczniów i rodziców.
 7. Egzekwowanie kultury osobistej i właściwych postaw uczniów.
 8. Motywowanie wychowanków do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą oraz wywiązywania się z obowiązków uczniowskich.
 9. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz współpraca z różnymi instytucjami w zakresie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Cel 4. Podtrzymanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Zadania:

 1. Informowanie środowiska lokalnego o sukcesach i osiągnięciach szkoły za pośrednictwem mediów i strony www.
 2. Zbieranie i analizowanie opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz wdrażanie wniosków.
 3. Udostępnianie rodzicom informacji z życia szkoły w formie tradycyjnej i elektronicznej.
 4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami.
 5. Systematyczne eksponowanie osiągnięć, talentów i prac uczniowskich.
 6. Organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów i turniejów na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i wojewódzkim.
 7. Promowanie osiągnięć szkoły poprzez wymianę doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami z kraju i zagranicy.
 8. Powołanie zespołu ds. promocji szkoły.

Cel 5. Rozwój zawodowy nauczycieli.

Zadania:

 1. Wewnątrzszkolne doskonalenie z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych przez nauczycieli na kursach, szkoleniach i poprzez samokształcenie.
 2. Wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów w zespołach przedmiotowych.
 3. Rozwój i wsparcie nauczycieli na drodze awansu zawodowego oraz w podejmowanym doskonaleniu i dokształcaniu.
 4. Promowanie działań innowacyjnych, eksperymentalnych i przedsięwzięć integrujących społeczność szkolną.
 5. Informowanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o poziomie ich pracy, motywowanie do zaangażowania i podnoszenia jakości pracy.

Cel 6. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.

Zadania:

 1. Troska o dobre warunki działalności szkoły, zabieganie o stan obiektu, pomieszczeń i wyposażenia zapewniającego optymalne warunki do realizacji zadań statutowych i wspomagających jakość pracy.
 2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz funkcjonowania szkoły.
 3. Efektywna realizacja zadań wynikających z uprawnień i obowiązków dyrektora szkoły.
 4. Pozyskiwanie i obieg informacji oraz wykorzystywanie informacji zwrotnej od wszystkich podmiotów szkoły.

Koncepcja Pracy Szkoły:

 1. uzyskała pozytywną opinię:
 • Samorządu Uczniowskiego - 15.03.2013r.
 • Rady Rodziców - 21.03.2013r.
 1. została zatwierdzona do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej 11-2012/2013 z dnia 20.03.2013r.

 

This template downloaded form free website templates